Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2019. június 01 – augusztus 31., és 2020. január 01 – 2024. december 31. közötti időszakra lehetőséget biztosít a tulajdonában lévő, a Szent István parkban található (a gyógyfürdő előtti jelenlegi parkoló) területén - 2 db, egyenként 51,94 m2 területű, üres - nem berendezett - pavilon használatára. A pályázat egy pavilonra is benyújtható.  
A telepítendő pavilonok fotója jelen pályázati tájékoztató 2.sz. mellékletében található. A pavilonokban kizárólag vendéglátóipari tevékenység, büfétermékek értékesítése - elsősorban sós ételek és italok értékesítése - folytatható. A Bérbeadó a pavilon határoló faláig a közműveket (víz, szennyvíz, elektromos vezeték) kiépíti.

Bérlő feladata és kötelessége, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges engedéllyel rendelkezzen.

Bérbeadónak a pavilon használattal kapcsolatosan annyi elvárása van, hogy az ételek előállítása és értékesítése során a pavilon belső tere és külső megjelenése igényesen kialakított, korszerűen felszerelt legyen, Bérlő a megjelölt időszakban árusítási tevékenységet folytasson. A Bérbeadó célja, hogy a pavilonok a hasznosításra megjelölt időszakban folyamatosan nyitva tartsanak, szélesítve ezáltal a tér kínálatát, színessé téve annak megjelenését. 

A pavilon üres állapotban áll Bérlő rendelkezésére. Bérlőnek kötelessége és költsége a pavilon használatához, a tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi berendezési tárgy, eszköz beszerzése, illetve a közüzemi díjak megtérítése. Pályázónak pályázatában be kell mutatnia a pavilonban elhelyezni tervezett berendezési tárgyakat (szöveges leírás és fotó), az üzlet- és vendégtér kialakításának, a helyiség berendezésének módját (szöveges leírás és látványterv vagy rajz) illetve amennyiben kerthelyiség kialakítását is tervezi, az ott elhelyezni kívánt asztalokat, székeket, napernyőket.

Bérlő a keletkező hulladék elszállításáról, valamint a terület üzemelés közbeni tisztántartásáról folyamatosan és saját költségén gondoskodni köteles. 

A pavilonok állagának megőrzéséről pályázó köteles gondoskodni, az abban keletkezett minden kárt köteles megtéríteni, a bérleti szerződés lejártát követően Bérlő köteles a pavilont eredeti állapotában visszaadni. A pavilon használatba adásakor arról állapotfelvétel készül. 

A Bérlő köteles gondoskodni a pavilonok vagyonvédelméről.

Bérlő építési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet nem folytathat.

Az ajánlatok elbírálása:

Az Önkormányzat az igényes kialakításra, korszerű felszereltségre és a legmagasabb bérleti díjra ajánlatot tevővel köt szerződést. A bérleti díjat évenkénti bontásban szükséges megadni, 2019. évben június 01 – augusztus 31. időszakra, illetve 2020. január 01 – 2024. december 31. időszakra.

A pavilon bérleti joga a pályázat nyertesét illeti meg, vele az önkormányzat szerződést köt. Az elnyert pavilon bérleti joga tovább nem adható! Amennyiben a nyertes a szerződést nem köti meg, vagy a szerződéskötést követően a pavilont visszaadja, úgy az önkormányzat újabb pályázatot ír ki, mely pályázaton való részvételből kizárja azt a vállalkozást, vagy egyéb szervezetet, aki az előző pályázaton nyertesként a szerződést nem kötötte meg, vagy a szerződéskötést követően a pavilont visszaadta. 

Egyéb tudnivalók:

A pályázat során beérkező ajánlatok értékelésében, a nyertes ajánlattevő kiválasztásában a benyújtott ajánlatok alapján képviselő-testület jogosult dönteni, legkésőbb a 2019. februári képviselő-testületi ülésen. 

Az Önkormányzat a pályázati eljárást indoklás nélkül is eredménytelennek nyilváníthatja.

Az ajánlatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók:

Az ajánlatokat zárt borítékban 2019. február 20-án (szerda) de. 09.00 óráig kérjük eljuttatni a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatalba postán az alábbi elérhetőségre: 
Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal
 4200 Hajdúszoboszló
 Hősök tere 1.

1) Az ajánlatot zárt borítékban, az alábbi felirattal ellátva szükséges benyújtani „Szent István park – pavilon hasznosítási pályázat  – ajánlattételi határidő előtt 2019.02.20. nem bontható fel!”

2) Az ajánlatot 1 eredeti, cégszerűen aláírt példányban szükséges benyújtani. 

3) Az ajánlat mellékleteként kötelezően be kell nyújtani az alábbi dokumentumokat:

- Felolvasólap
- Az Ajánlattevő cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya
- Ajánlattevő nyilatkozata (Nyilatkozat 1) arról, hogy ajánlatát a tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően készítette el, az abban foglaltakat tudomásul veszi, nyertessége esetén a vállalt szolgáltatást biztosítja a bérbe vett ingatlanrészen, a bérlet időtartama alatt.
- Ajánlattevő nyilatkozata (Nyilatkozat 2) arról, hogy a folytatni kívánt tevékenységre vonatkozó működési engedélyt - amennyiben a tevékenység végzéséhez ilyen szükséges - a szerződés megkötése után, de legkésőbb a tevékenység megkezdése előtt a Gazdasági Iroda, Városfejlesztési Csoport részére bemutatja. Amennyiben nem szükséges működési engedély, csatolni szükséges a pályázó erre vonatkozó nyilatkozatát is!
- Ajánlattevő nyilatkozatát (Nyilatkozat 3) arra vonatkozóan, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény 11. §. 10) bekezdése szerint átlátható szervezetnek minősül.
- Igazolások becsatolása arról, hogy Hajdúszoboszló Város Önkormányzatával, az egyéni vállalkozó vagy egyéb szervezet - ajánlattevő - székhelyével megegyező települési Önkormányzattal, valamint a NAV-val szemben semminemű adótartozása nem áll fenn, mely hatósági igazolások dátuma az ajánlattételi határidőt megelőzően számított 60 napnál nem korábbi.
-    Érvényes vállalkozói igazolvány, vagy cégkivonat, vagy egyéb szervezet esetében jogszabályban meghatározott, működését igazoló okirat másolata. 
- A tevékenység végzésére jogosító igazoló dokumentum másolata, amennyiben a vállalkozói igazolvány és az egyéb szervezet működését igazoló okirat(pld: cégkivonat) azt nem tartalmazza.

A pavilon bérleti jogosultsága kizárólag a megjelölt tevékenység gyakorlására jogosítja Bérlőt. 

A pályázat nyelve : magyar

A pályázat beadásának feltétele, hogy a pályázó 600.000.-Ft/pályázat összegű bánatpénzt megfizet legkésőbb a pályázat beadással egyidejűleg az Önkormányzat részére. 

A bánatpénzt Bérbeadó 11738084-15728355-00000000 számú számlájára átutalással kell teljesíteni. A Közlemény rovatba szükséges feltüntetni a következő szöveget: „Bánatpénz-Szent István park-Pavilon”.

A befizetett bánatpénzt az Önkormányzat visszafizeti:
- a pályázat visszavonása esetén 10 munkanapon belül;
- a sikertelenül pályázók részére a döntést követő 10 munkanapon belül;
- eredménytelen pályázat esetén 10 munkanapon belül;
- nem érvényes pályázatot benyújtó pályázók részére 10 munkanapon belül.

A befizetett bánatpénz az Önkormányzatot illeti:
- a hatósági szerződés megkötésére jogot szerzett ajánlattevővel az előírt határidőn belül a szerződés létrejön, ez esetben a hatósági szerződés megkötését követően esedékes bérleti díjba beszámításra kerül;
- ha a pályázat nyertese a hatósági szerződés megkötése előtt visszalép, a bánatpénzt nem követelheti vissza;
- ha a pályázat nyertese a hatósági szerződés megkötését követően visszaadja a pavilont, a bánatpénzt nem követelheti vissza;
- ha a pályázat nyertese valótlan adatok szolgáltatása révén nyer jogosultságot a pavilon ideiglenes hasznosítására.  

A pavilon bérleti jogosultsága másra át nem ruháztató és kizárólag a megjelölt tevékenység gyakorlására jogosít. Az árusítás során kizárólag a pályázatban megjelölt termékeket lehet forgalomba hozni. Amennyiben az árusítást ellenőrző személyek pályázatban nem jelölt termék árusításáról bizonyosodnak meg, engedélyest teljes árusítási tevékenységének azonnali befejezésére szólítják fel.

4) Az Önkormányzat a nyertes ajánlattevővel bérleti szerződést köt. A terület-bérleti díj összegét bérlőnek az alábbiak szerint szükséges megfizetnie:

2019. évben május 30-ig, 
2020-2024. években február 15-ig. 

A bérleti díj meg nem fizetése esetén megnyílik az Önkormányzat azonnali felmondási joga a bérleti szerződés vonatkozásában.

5) A bérleti díj beszedéséről, kezeléséről a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodája a közterület rendeltetésszerű használatának ellenőrzéséről a Polgármesteri Hivatal, Igazgatási Iroda Közterület-felügyelete gondoskodik. 

6) A bérleti jogosultságot az Önkormányzat bármikor megszüntetheti közérdekből. Ebben az esetben a bérleti szerződés felmondása leghamarabb aktuális év végére (december 31.) eshet, 30 napos felmondási határidővel. 

7) A bérleti szerződést az Önkormányzat felmondhatja azonnali hatállyal, ha:
a.,  Bérlő a területet nem az engedélyezett célra, vagy módon használja,
b.,  a jogosultsághoz a kérelmező hamis, vagy téves adatszolgáltatás alapján jutott, 
c.,   a szerződésben megállapított bérleti  díjat határidőre nem fizeti meg,
d., Bérlő a szerződés megkötését követő körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek.