Hajdúszoboszló Város Önkormányzata kiírta a pályázatot a Bocskai István Múzeum igazgatói munkakörének betöltésére, amelyre 2019. március 2-ig lehet pályázni. 
A teljes munkaidős határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, míg a vezetői megbízás 5 évre szól.

A munkavégzés helye: 
Hajdú-Bihar megye, 4200 Hajdúszoboszló , Bocskai utca 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban: Kultv.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá az ágazati jogszabályokban foglaltakra.

Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 
                        
Pályázati feltételek:
Egyetem,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 magyar nyelvtudás, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 vezetői gyakorlat - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,
 tárgyalásszintű idegennyelv ismeret 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
vezetői program, helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések, részletes szakmai önéletrajzot, képesítést igazoló hiteles oklevélmásolatot, büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása, tudományos publikációs jegyzék,

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2019. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 
2019. március 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga Imre nyújt, a 52 557 365 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Hajdúszoboszló Város Önkormányzata címére történő megküldésével (4200 Hajdúszoboszló , Hősök tere tér 1. "A" I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HSZ/1919/2019 , valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 
Az intézményi eljárást követően bizottsági meghallgatás, majd előterjesztés a képviselő-testület felé bizottsági véleménnyel.

A pályázat elbírálásának határideje: 
2019. április 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 helyi televízió, helyi újság - 2019. január 25.
 hivatalos honlap - 2019. január 25.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 
A pályázatot kizárólag postai úton, zárt borítékban lehet benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Pályázat a Bocskai István Múzeum igazgatói álláshelyére."