Hajdúszoboszló Város Önkormányzata ezennel kiírja 2020. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát.
Az ösztöndíjpályázat „A” típusát a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók számára, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat. 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 őszén már nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Az ösztöndíjpályázat „B” típusát a hajdúszoboszlói állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2020/2021. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. A „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2020. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2020/2021. tanévben ténylegesen megkezdik.

Az ösztöndíjpályázat teljes anyaga, feltételrendszere, valamint a kötelezően csatolandó dokumentumok listája megtalálható a www.hajduszoboszlo.eu honlapon és a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal „C” épület földszintjén található hirdetőtáblán.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe. Amennyiben jelszavukat elfelejtették, az Elfelejtett jelszó funkcióval kérhetnek új jelszót. A pályázói regisztrációt vagy a belépést követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részre. 

A pályázati űrlapot minden fordulóban újra ki kell tölteni! A pályázók pontosan töltsék fel adataikat (személyi igazolványban és lakcímkártyán szereplő adatok alapján), illetve kinyomtatás előtt ismételten ellenőrizzék! A személyes és pályázati adatok ellenőrzését és véglegesítését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott valamennyi csatolandó melléklettel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A pályázat benyújtható: 2019. november 5. 16.00 óráig a Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális Igazgatásához (C épület 2.,3.,4. sz. irodákban (Bocskai utca felőli földszintes épület).

További információ:
- www.emet.gov.hu - Bursa Hungarica – oldalon, illetve
- Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Egészségügyi, Szociális Igazgatás 06-52- 557-314 telefonszámon.
Hajdúszoboszló Város Önkormányzata