Az Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona Család – és Gyermekjóléti Szolgáltatója a közlakalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet családsegítő munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, várhatóan két évig tartó közalkalmazotti jogviszony

A munkavégzés helye: 4211 Ebes, Rákóczi u. 13.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok: Szociális, mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára szociális segítőmunka biztosítása. A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
felsőfokú szociális képesítés, vagy bármely, a 15/1998 (IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete szerinti képesítési követelménynek való megfelelés
 felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek
 magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 hasonló területen szerzett szakmai tapasztalat
 kiváló szintű, felelősségteljes, önálló munkavégzés és kommunikációs készség, pontosság
 szociális érzékenység, empátia, jó problémamegoldó képesség, rugalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz és motivációs levél
 bizonyítványok, oklevelek másolata
 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, továbbá a pályázó nyilatkozata arról, hogy az 1997. évi XXXI. törvény 10/A.§-ban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn vele szemben.
 Büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának módja:
 Postai úton (Ebesi Alapszolgáltatási Központ és Idősek Otthona, 4211 Ebes, Rákóczi u. 7-9.)
 Elektronikus úton (postmaster@ebes-gondozasi-kozpont.t-online.hu)

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdei Andrásné intézményvezető nyújt, a 06- 52/565-071 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 20.
A munkakör betöltésének időpontja: 2020. június 2.

A döntés eredményéről minden pályázót értesítenek.