Hajdúszoboszló Város Önkormányzata a 2023. évi költségvetésben elkülönített Köznevelési Alapból elnyerhető támogatásokra az alábbi felhívást teszi közzé.

Pályázni lehet:
• A köznevelési tevékenység és a bölcsődei ellátás tárgyi feltételeinek javítására („vízhez-szokatás”, úszásoktatás költségei, kisértékű eszköz, fejlesztő- udvari játékok beszerzése, anyagköltség, IKT eszközök korszerűsítése stb.),
• Oktatási alkalmazások beszerzésére, egyedi alkalmazások fejlesztésére,
• Jogi- és könyvelési szolgáltatások igénybevételére, a köznevelési tevékenység céljára használt ingatlanon elvégzett értéknövelő beruházásra,
• Az alapítvány alapító okiratában foglalt egyéb célok megvalósítására.

A pályázók köre:
Köznevelési intézmények, illetve a bölcsőde támogatására létrehozott alapítványok, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül politikai pártokhoz, céljuk a köz szolgálata, közösségi ügyek, társadalmi célok támogatása. Tevékenységük a köznevelési intézmények működése és a bölcsődei működés támogatására pénzforrások gyűjtésére irányul.

A pályázat benyújtásának feltételei:
a) támogatás annak a pályázónak nyújtható, 
• amelynek székhelye vagy telephelye Hajdúszoboszló, 
• a bíróság a pályázat kiírása évének első napja előtt legalább egy évvel nyilvántartásba vett, 
b) a pályázathoz csatolni kell a tárgyi eszköz beszerzés, a program, rendezvény részletes leírását, szakmai indoklását, költségvetését, külön megjelölve az önerő összegét,
c) a pályázat beadási határideje után keletkezett számla számolható el,
d) a pályázati felhívásra pályázatonként 2.540- Ft-os pályázati eljárási díj befizetése ellenében lehet jelentkezni, amelynek összege nem számolható el a támogatásból, illetve nem igényelhető vissza. 

A pályázat benyújtása:
Nyomtatott formában kérhető Molnár Viktória ügyintézőtől (Polgármesteri Hivatal A/105. sz. szoba, tel: +36 70 489 4671).
A pályázati díj befizetése csekken történik, vagy a 11738084-15372741 számlaszámra banki átutalással lehetséges. 
A csekk átvehető a fenti irodában, a csekken illetve a banki átutalás esetén feltétlenül fel kell tüntetni a „Köznevelési Alap 2023” megjegyzést.

Beérkezési határidő:
2023. május 12. (péntek) 12.00 óráig Molnár Viktória ügyintézőhöz (Polgármesteri Hivatal A/105. sz. szoba, tel: +36 70 489 4671),
illetve postai úton a fenti címre , az adott határidőig történő beérkezéssel.

A pályázat elbírálása:
A pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el, illetve dönt a támogatás mértékéről, a pályázat benyújtási határidejét követő 30 napon belül, vagy az azt követő testületi ülésen. A döntéselőkészítést a Kulturális, Nevelési és Sport Bizottság végzi.
Határidőn túl, vagy nem szabályszerű formanyomtatványon beadott, illetve bármely más okból a kiírásban foglalt követelményeknek nem megfelelő pályázatot a Képviselő-testület nem bírálja el; hiánypótlásra, utólagos módosításra nincs lehetőség.

A Képviselő-testület az érvényes pályázatokat, az alábbi szempontrendszert figyelembe véve értékeli:   
• a pályázat megfelelése a kiírás tartalmi és formai követelményeinek, a program szakmai megalapozottsága, céljának, tartalmának kidolgozottsága, szakmai színvonala,
• a pályázó eddig végzett szakmai munkája, eredményei, tevékenységének összhangja a tervezett feladat, program célkitűzéseivel,
• a tárgyi eszköz beszerzés időszerűsége, fontossága, 
• a költségvetés megalapozottsága, realitása,
• a rendezvény, a program várható eredménye/hatása az érintett célcsoportra és helyi közösségre.

A keretből a bekerülési költségek legfeljebb 70 %-áig és maximum 500.000.-Ft-ig lehet pályázni.

Az eredményhirdetés a városi portálon (www.hajduszoboszlo.eu  Önkormányzat/ pályázatok) való megjelentetéssel történik, a nyertes pályázókat a Polgármesteri Hivatal email-ben értesíti.

Ha a támogatott tevékenység nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a támogatást, illetve annak arányos részét vissza kell fizetni legkésőbb a pályázatban a tevékenység záró időpontjaként megjelölt időpontig és erről a Képviselő-testületet értesíteni szükséges. Ennek elmulasztása esetén a pályázó következő évi pályázatát a bizottság nem bírálja el.

A támogatás, támogatási szerződés szerint vehető igénybe, használható fel, és felhasználásáról ennek megfelelően kell az erre a célra meghatározott formanyomtatványokon és a szerződés szerint kell elszámolni 2024. február 15-ig a Képviselő-testület felé. 

A részletes szakmai beszámoló tartalma:
A szervezet tárgyévi eredményének bemutatása, a megvalósult működési feltételek javítását célzó intézkedések, beszerzések, illetve a működés során felmerült számlákkal, alátámasztó dokumentumokkal igazolt költségek felsorolása.

A pénzügyi beszámoló tartalma:
A becsatolt, számviteli szabályoknak megfelelő bizonylatokon szerepeltetni kell a támogatási szerződés számát és a célra felhasznált összeget. Az ezt az információt már tartalmazó számlák másolatait hitelesíteni szükséges. A kötelezettségekről a teljesítést igazoló bizonylatot (utalással történő teljesítés esetén banki kivonat, ha átutalásos számla készpénzzel rendeződik, akkor pénztári bizonylat, a készpénzes fizetésnél pedig készpénzes számla, amire rá van vezetve, hogy fizetve) is mellékelni kell.

Az elszámolás elfogadásáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája 30 napon belül dönt. 

250.000.- Ft feletti összegű támogatás esetében a pályázó köteles elszámolásában bemutatni a támogatott cél/feladat további szükséges költségeinek fedezetét is, kétség esetén a Képviselő-testület a dokumentumokat a polgármesteri hivatal szakemberével ellenőriztetheti. 

Azt a támogatottat, amely az elszámolást határidőben nem nyújtja be, vagy benyújtott elszámolását a bizottság nem fogadja el, a képviselő-testület - a támogatás teljes-, vagy részösszegének visszakövetelésén túl - legfeljebb 3 évre kizárhatja az önkormányzati támogatásokra pályázók köréből.